تماس با ما

+1-800-456-478-23

Lisbon - portugal

info@seeyouinportugal.com

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم

گروه (الف) یا دانشگاه های ممتاز:

see you in portugal - مهاجرت به پرتغال
دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم

گروه (ب) یا دانشگاه های خوب:

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم

گروه (ج) یا دانشگاه های متوسط

see you in portugal - مهاجرت به پرتغال

مهاجرت تحصیلی به روشی صحیح

صرف مهاجرت خود دارای پیچ و خم‌های زیادیست. خصوصا تحصیل در یک کشور دیگر که نیاز برای حمایت‌های زیادی دارد و هر مرحله از آن نیازمند برنامه‌ریزی و تحقیق دقیقی است. آشنایی با تمامی مراحل ایجاب می‌کند تا از متخصصان این حوزه کمک گرفته و راه را کوتاه کنید و در حین آن با برنامه‌ریزی صیحیح و دقیق، چشم به آینده‌ای جدید داشته باشید.